Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW KANCELARII

Niniejsza informacja, zwana dalej także „Polityką prywatności” przeznaczona jest zarówno dla osób korzystających z formularza kontaktowego udostępnionego pod adresem internetowym: www.leonowicz.pl w zakładce „Kontakt” (o ile funkcja jest włączona), zwanym dalej „Serwisem” oraz dla osób korzystających z usług Kancelarii Radcy Prawnego Barbara Leonowicz.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Barbara Leonowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Leonowicz, ul. Kolejowa 30a, 32-080 Zabierzów, NIP: 6342488290, REGON: 243359550, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, kontakt pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@leonowicz.pl oraz numerem telefonu: 603-644-418, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań zmierzających do wykonanie zleconej przez Państwa czynności oraz jej późniejszego wykonania.
 4. W przypadku osób korzystających z usług Serwisu, wypełnienie formularza kontaktowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaakceptowanie postanowień Polityki prywatności jest warunkiem koniecznym do skontaktowania się z Kancelarią oraz stanowi podstawę pozyskania przez Administratora danych osobowych takich osób. Wypełnienie formularza kontaktowego jest konieczne w zakresie podania imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Państwa danych osobowych, a w szczególności zapewnia, że gromadzone przez niego dane osobowe są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej wsposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, zgodnie z którymi dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego z wykorzystaniem Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • przygotowania lub wykonania zleconej czynności z zakresu pomocy prawnej (m.in. udzielenia porady lub konsultacji prawnej, sporządzenia opinii prawnej, opracowania projektu aktu prawnego lub występowania w Państwa imieniu przed sądami lub urzędami), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • kontaktowych, ograniczonych do zakresu zleconej usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. w związku z wystawieniem faktury VAT), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • windykacyjnych, upominawczych lub egzekucyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora (np. opóźnień w płatnościach). Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu uważamy za nasz „prawnie uzasadniony interes”, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: biura rachunkowe, firmy informatyczne, kancelarie prawne i podatkowe, a także adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, aplikanci radcowscy oraz pracownicy Administratora współpracujący z Administratorem przy przygotowaniu lub wykonaniu zleconej czynności z zakresu pomocy prawnej.
 8. Państwa dane osobowe ujawnione na potrzeby świadczenia pomocy prawnej będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego, przy czym okres ten nie będzie krótszy niż terminy przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych z tytułu odpowiedzialności radcy prawnego za świadczenie pomocy prawnej, przedawnienia karalności i przedawnienia dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 70 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane przez:
  • czas określony w odrębnych przepisach (np. księgowych lub podatkowych), które zobowiązywać będą Administratora do ich przechowywania;
  • czas niezbędny do dochodzenia przez Administratora na drodze sądowej roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 9. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane),
  • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), chyba że przetwarzanie danych osobowych związane jest z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z Administratorem (np. umowa o pracę lub umowa zlecenia) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub samorządowych,
  • przeniesienia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji to proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Taki proces może w szczególności opierać się na profilowaniu, tzn. automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, które są następnie wykorzystywane do ustalenia indywidualnych preferencji klienta.
 12. W celu prawidłowej obsługi Serwisu, Administrator wykorzystuje pliki „cookies”.
  • Czym są pliki „cookies”?
   Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez danego użytkownika.
  • Kogo dotyczą pliki „cookies”?
   W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików „cookies” (lub o funkcjonalności zbliżonej do plików „cookies”) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis, poniższe postanowienia Polityki prywatności odnoszą się do osób, które korzystają z usług Serwisu.
  • Czy pliki „cookies” zbierają Państwa dane osobowe?
   Gdy osoba odwiedzająca korzysta z Serwisu stosowane są pliki „cookies” umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika Serwisu). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi na formularzu kontaktowym, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki „cookies”, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Powiadomienie dotyczące informacji zbieranych przez pliki „cookies” jest również udostępniane m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Serwisu.
  • Na jakiej podstawie stosujemy pliki „cookies”?
   Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików „cookies” jest możliwe na podstawie wyrażenia przez osobę odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci internetowej domyślnie zezwalają na umieszczanie plików „cookies” na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o osobach odwiedzających.
  • Do czego używamy plików „cookies”?
   Stosowane pliki „cookies” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z usług Serwisu, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych na formularzu kontaktowym informacji, tak aby wyeliminować konieczność każdorazowego ich podawania.
  • Czy mogą Państwo się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików „cookies”?
   Osoba korzystająca z Serwisu może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na stronie internetowej Serwisu, zgoda wyrażona na korzystanie z technologii „cookies”, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Jakiego rodzaju pliki „cookies” są przez nas używane i czy są one szkodliwe?
   Pliki „cookies” wykorzystywane w Serwisie nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez taką osobę. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. W Serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje plików „cookies”: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki oraz stałe, które pozostają na urządzeniu osoby odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
  • Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?
   Osoba odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na stronie internetowej Serwisu lub przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu (lub innych witryn internetowych). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu.
 13. W razie potrzeby mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres: kancelaria@leonowicz.pl lub pocztą na adres Kancelarii: ul. Kolejowa 30a, 32-080 Zabierzów.
 14. Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie w celu uaktualnienie informacji w niej zawartych, w szczególności wskutek zmiany obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów. Administrator każdorazowo umieści na stronie internetowej Serwisu informację o zmianach w Polityce prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki prywatności pojawiać się będzie z nową zmienioną datą wskazaną na końcu jej tekstu.
 15. Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Szanujemy Twoją prywatność

Korzystamy z analitycznych plików cookies (Google Analytics), aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia. Wykorzystujemy je do analizy, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.

Close menu

Ustawienia plików cookies